Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla

11. 2. 2007

D Ř E P

1. Soutěžící musí stát čelem k hlavnímu rozhodčímu. Osa musí být držena rukama horizontálně na ramenou s prsty okolo osy. Horní hrana osy činky smí být uložena nejníže o průměr osy činky pod vrcholem deltového svalu (viz obrázek). Ruce mohou držet osu činky kdekoli mezi vnitřními objímkami nábojů činky, jichž se může dotýkat.

2. Po převzetí činky ze stojanů, při čemž mohou dopomoci nakladači, musí soutěžící ustoupit směrem dozadu a zaujmout základní pozici. V této pozici čeká na pokyn hlavního rozhodčího. Když stojí v základní pozici, bez pohybu, vzpřímený s napnutými koleny a s činkou správně uloženou, dostane od hlavního rozhodčího povel k zahájení dřepu. Signál hlavního rozhodčího se skládá z pohybu paže směrem dolů a slyšitelného povelu „Dřep!“ („Squat!“). Pokud soutěžící nedostane povel, může měnit postoj nebo pozici trupu bez toho, že by mu pokus nebyl uznán jako platný. Není-li schopen zaujmout předepsanou pozici do 5 sec. od převzetí činky ze stojanů, může mu rozhodčí, z bezpečnostních důvodů, dát hlasitý pokyn “VTÁTIT!” (“REPLACE!”), který je doprovázen zpětným pohybem ruky. Hlavní rozhodčí poté sdělí důvod, proč nebyl dán povel k zahájení pokusu.

3. Po signálu hlavního rozhodčího vykoná soutěžící dřep tak hluboký, aby se bod, ve kterém přední část stehna přechází v trup, dostal pod vrchol kolena (viz obrázek). Je povolen pouze jeden sestupný pohyb. Pokus je považován za zahájený v okamžiku, ve kterém kolena přestanou být napnuta. Činka se může během pokusu po zádech svézt, pohyb činky však nesmí být delší než je průměr osy činky oproti jejímu uložení v základní pozici.

4. Soutěžící musí přejít libovolným způsobem do vzpřímeného postoje s napnutýma nohama. Dvojí hmit v dolní pozici nebo jakýkoliv pokles činky není povolen. Stojí-li soutěžící opět nehybně (ve zjevně konečné pozici), dá hlavní rozhodčí pokyn k odložení činky.

5. Signál k odložení činky se skládá ze zpětného pohybu ruky a slyšitelného pokynu "Odložit!" („Rack“!). Soutěžící potom musí odložit, za pomoci nakladačů, činku do stojanů. Závodník musí při odkládání činky na stojany s nakladači spolupracovat.

6. Na závodišti nesmí být současně více než pět a ne méně než dva nakladači. O počtu nakladačů na pódiu rozhodují rozhodčí.

Neplatné pokusy

1. Nevyčkání na pokyn hlavního rozhodčího při začátku nebo ukončení pokusu.

2. Dvojí hmit v dolní pozici dřepu nebo jakýkoliv pokles činky při pohybu vzhůru.

3. Nedodržení vzpřímené polohy s napjatými koleny na začátku nebo na konci pokusu.

4. Úkrok vzad, vpřed nebo do strany, přičemž boční pohyb chodidel a kolébání mezi špičkou a patou je povoleno.

5. Nedostatečná hloubka dřepu a nedosažení správné polohy tak, aby přechod stehna v trup byl pod vrcholem kolene.

6. Pohyb činky po zádech delší, než je průměr osy činky oproti jejímu uložení v základní pozici.

7. Kontakt nakladačů s činkou nebo se soutěžícím mezi signály rozhodčího, jestliže došlo k usnadnění pohybu vzhůru.

8. Kontakt lokte nebo nadloktí s nohou, mírný dotek je povolen, pokud nedošlo k usnadnění pohybu vzhůru.

9. Jakékoliv upuštění nebo odhození činky po ukončení pokusu.

10. Porušení kteréhokoliv dalšího bodu pravidel dřepu.Správné uložení činky na ramenou: Správná hloubka dřepu:


B E N Č P R E S

1. Lavička stojí hlavou k hlavnímu rozhodčímu, nebo v úhlu až 45°.

2. Soutěžící musí ležet na zádech s hlavou, rameny a celými hýžděmi v kontaktu s povrchem lavičky. Chodidla musí být celou plochou (jak jen to dovolí obuv) v kontaktu s podlahou nebo s bloky. Ruce uchopí činku palcovým úchopem, osa činky spočívá v uzavřené dlani. Tato pozice musí být dodržena po celou dobu pokusu.

3. Za účelem dosažení stabilní pozice nohou může soutěžící použít kotouče nebo bloky nepřesahující 30 cm celkové výšky. Na všech mezinárodních soutěžích musí být k dispozici bloky o výškách 5 cm, 10 cm, 20 cm a 30 cm.

4. Na závodišti nesmí být současně více než pět a ne méně než dva nakladači. Ti mohou soutěžícímu pomoci přemístit činku ze stojanů do napnutých paží.

5. Vzdálenost rukou nesmí přesáhnout 81 cm měřeno mezi ukazováčky. Při maximální šíři úchopu musí být ukazováčky celou plochou v kontaktu se značkami označujícími 81 cm. V případě, že závodník vinou zranění nebo anatomického problému nemůže činku uchopit souměrně, musí na tuto okolnost před každým pokusem upozornit rozhodčí, kteří, je-li to nezbytné, změní označení na čince. Podhmat je zakázán.

6. Po převzetí činky do předpažení musí soutěžící čekat s pažemi napnutými v loktech na signál hlavního rozhodčího k zahájení pokusu. Signál musí být vydán ihned, jakmile soutěžící leží nehybně s činkou v předepsané pozici. Není-li schopen zaujmout předepsanou pozici do 5 sec. od převzetí činky ze stojanů, může mu rozhodčí z bezpečnostních důvodů dát hlasitý pokyn “VTÁTIT!” (“REPLACE!”), který je doprovázen zpětným pohybem ruky. Hlavní rozhodčí poté sdělí důvod, proč nebyl dán povel k zahájení pokusu.

7. Signál musí být tvořen pohybem paže směrem dolů a hlasitým povelem „Start!“

8. Po obdržení povelu k zahájení pokusu musí soutěžící spustit činku na hrudník (hrudník pro účely pravidla končí na dolním okraji hrudní kosti) a nechat ji spočinout nehybně na prsou. Poté vydá hlavní rozhodčí hlasitý signál „Tlak!“ („Press!“). Následně musí závodník vytlačit činku do napnutých paží, bez nadměrného nesouměrného pohybu. Když činka spočívá nehybně v této pozici, dostane soutěžící od hlavního rozhodčího hlasitý signál „Odložit!“ („Rack!“).

9. Jestliže z důvodů anatomických problémů nemůže soutěžící úplně napnout paže v loktech, musí předložit osvědčení vydané odborným lékařem.Pravidla pro účast postižených sportovců na soutěžích v benčpresu

Soutěže v benčpresu budou organizovány bez speciální kategorie pro postižené závodníky (sluchově, zrakově nebo pohybově postižené). Při příchodu k lavičce a odchodu od ní mohou postižení využít pomoci trenéra nebo pomůcek jako jsou berle, hole nebo kolečková křesla. Na postižené závodníky se vztahují stejná pravidla soutěže jako na všechny ostatní závodníky. U závodníků s amputovanou dolní končetinou bude protéza považována za klasickou dolní končetinu. Závodník bude zvážen bez protézy a k jeho tělesné hmotnosti bude připočítána hmotnost dle údajů v bodu 5 kapitoly Vážení. U závodníků s dysfunkčními dolními končetinami, kteří se pohybují za pomoci výztuh a podobných zařízení, budou tyto pomůcky považovány za součást těla a závodník s nimi bude zvážen.

Neplatné pokusy

1. Nevyčkání signálu rozhodčího na začátku, v průběhu nebo na konci pokusu.

2. Jakákoliv změna zvolené polohy během pokusu, tj. nadzvednutí hlavy, ramen nebo hýždí z jejich původní polohy na lavičce, pohyb chodidel na podlaze (blocích, kotoučích) nebo boční pohyb rukou na ose činky.

3. Odražení činky od prsou nebo její ponoření poté, kdy již došlo k jejímu zastavení na hrudníku, a to takovým způsobem, který vede k usnadnění pokusu.

4. Jakýkoliv zřejmý, nadměrně nesouměrný pohyb paží během pokusu.

5. Jakýkoliv pokles činky během tlaku od hrudníku.

6. Nevytlačení činky do plně napjatých paží při ukončení pokusu.

7. Kontakt s činkou nebo se soutěžícím ze strany nakladače mezi signály hlavního rozhodčího, jestliže došlo k usnadnění pohybu.

8. Jakýkoliv kontakt chodidel soutěžícího s lavičkou nebo s její konstrukcí.

9. Porušení kteréhokoliv bodu pravidel uvedeného v předcházejícím textu.

M R T V Ý T A H

1. Soutěžící musí stát čelem k přední straně závodiště. Činka musí ležet horizontálně před nohama závodníka, je uchopena libovolně oběma rukama a zvednuta do vzpřímeného postoje.

2. Při ukončení pokusu musí být kolena napnuta a soutěžící musí stát ve vzpřímené poloze s rameny staženými vzad.

3. Signál hlavního rozhodčího se skládá z pohybu paže dolů a ze slyšitelného povelu "Odložit!" („Down!“). Signál nebude vydán, dokud soutěžící nedrží činku bez pohybu a pokud nezaujal předepsaný závěrečný postoj.

4. Jakékoliv nadzvednutí činky nebo úmyslný pokus tak učinit se počítá jako pokus. Jakmile byl pokus zahájen, nesmí dojít k žádnému poklesu činky, dokud závodník nedosáhne vzpřímeného postoje s nohami napnutými v kolenou. Poklesnutí činky vlivem stažení ramen vzad při dokončení pokusu není důvodem k neuznání pokusu.

Neplatné pokusy

1. Jakýkoliv pohyb činky dolů před dosažením konečné polohy.

2. Nedotažení pohybu do vzpřímeného postoje s rameny staženými vzad.

3. Nepropnutí kolen po ukončení pokusu.

4. Úmyslné položení osy činky na stehna s podstrčením kolen pod osu a tažení osy po stehnech se zřejmým usnadněním pohybu. Dotýká-li se činka stehen bez zjevné dopomoci pohybu, není to důvodem k neuznání pokusu. V případě pochybností musí být vždy rozhodnuto ve prospěch závodníka.

5. Krok vzad či vpřed, přičemž boční pohyb chodidla nebo zhoupnutí chodidla mezi špičkou a patou je povoleno.

6. Pokles činky před obdržením signálu od hlavního rozhodčího.

7. Upuštění činky na podlahu bez kontroly oběma rukama.

8. Porušení kteréhokoliv bodu pravidel uvedeného v předcházejícím textu.Znázornění tažení osy po stehnech se zřejmým usnadněním pohybu

powerlifting.cstv.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář